Gerken vermietet Arbeitsbühnen
Nach Produkten wird gesucht...
Warenkorb
Loading...

Ihr Warenkorb ist leer

Shop besuchen

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen en eventuele vervoegingen daarvan met een hoofdletter geschreven en hebben zij, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

a) Aanbod: de door een Wederpartij aan Gerken Hoogwerkers gegeven op schrift gestelde of mondelinge opdracht, bestelling of reservering;

b) Dagwaarde: de nieuwprijs van de zaak per schadedatum dan wel datum van vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de verloren gegane zaak;

c) Gebrek: een aan Gerken Hoogwerkers toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde, dat reeds vóór levering aanwezig was en/of waarvan de oorzaak vóór de levering ligt, waardoor het gehuurde niet (naar behoren) functioneert;

d) Gegevens: van de Offerte deel uitmakende catalogi, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, programmatuur, technische informatie en dergelijke;

e) Gerken Hoogwerkers: Gerken Hoogwerkers Verhuur B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen;

f) Huurcontract: de door Gerken Hoogwerkers afgesloten, op schrift gestelde Overeenkomst in verband met een directe verhuur;

g) Offerte: een vrijblijvende, op schrift gestelde uitnodiging van Gerken Hoogwerkers aan een potentiële Wederpartij tot het doen van een Aanbod;

h) Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van een Overeenkomst door een Wederpartij aan Gerken Hoogwerkers verschuldigd is;

i) Orderbevestiging: de op schrift gestelde aanvaarding van een Aanbod door Gerken Hoogwerkers aan een Wederpartij;

j) Overeenkomst: de tussen Gerken Hoogwerkers en een Wederpartij aangegane huurovereenkomst, waarop de Verhuurvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn;

k) Schriftelijk: door middel van een document, ondertekend door (een) gevolmachtigde vertegenwoordiger(s) van Gerken Hoogwerkers (en/of een Wederpartij);

l) Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Gerken Hoogwerkers;

m) Wederpartij: elke natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Gerken Hoogwerkers in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Gerken Hoogwerkers gesloten Overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

Artikel 2: Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden

2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en op alle Overeenkomsten.

2.2 Indien een Wederpartij in zijn Aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.

2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. Een afwijking of aanvulling zal geen precedentwerking hebben en een Wederpartij kan daaraan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.

2.4 Een Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en Gerken Hoogwerkers.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden Gerken Hoogwerkers op geen enkele wijze, tenzij in de Offerte uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.

3.2 Een Offerte is geldig gedurende veertien dagen na dagtekening daarvan, waarna de Offerte komt te vervallen.

3.3 Door Gerken Hoogwerkers verstrekte Gegevens blijven eigendom van Gerken Hoogwerkers, mogen zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Gerken Hoogwerkers niet worden verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op diens verzoek onmiddellijk aan Gerken Hoogwerkers worden geretourneerd. Gerken Hoogwerkers behoudt zich tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

3.4 Aan door Gerken Hoogwerkers verstrekte Gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Totstandkoming van een Overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien en voorzover Gerken Hoogwerkers een Orderbevestiging heeft verzonden dan wel een Huurcontract met een Wederpartij heeft afgesloten. Een Overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan op het moment waarop de Orderbevestiging door Gerken Hoogwerkers is verzonden, dan wel het Huurcontract door de Wederpartij is ondertekend of op andere wijze is bevestigd. In afwijking van het voorgaande kan een Overeenkomst ook tot stand komen doordat Gerken Hoogwerkers, na ontvangst van een Aanbod, aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.

4.2 De Orderbevestiging, dan wel het Huurcontract, wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en juist weer te geven. De Wederpartij wordt geacht met de inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de Orderbevestiging in schrift aan Gerken Hoogwerkers laat weten dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door ondertekening/bevestiging van het Huurcontract stemt de Wederpartij met de inhoud hiervan in.

4.3 Een op schrift gesteld Aanbod kan uitsluitend in schrift worden herroepen of gewijzigd, en slechts indien deze herroeping of dit verzoek tot wijziging Gerken Hoogwerkers heeft bereikt, alvorens de Orderbevestiging is verstuurd, dan wel Gerken Hoogwerkers is overgegaan tot feitelijke uitvoering van de Overeenkomst. In ieder geval is een op schrift gesteld Aanbod onherroepelijk geworden, indien niet binnen 5 werkdagen na dagtekening daarvan, een herroeping is verzonden. Een mondeling Aanbod is onherroepelijk.

4.4 Gerken Hoogwerkers kan een Aanbod zonder opgave van redenen weigeren.

Artikel 5: Inhoud van een Overeenkomst

5.1 De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging en/of het Huurcontract en de Verhuurvoorwaarden. Indien er met betrekking tot dezelfde Overeenkomst zowel een Orderbevestiging is verstuurd als een door Gerken Hoogwerkers ondertekend of van Gerken Hoogwerkers uitgaand en door Wederpartij ondertekend dan wel niet bestreden Huurcontract is opgemaakt, dan is in geval van tegenstrijdigheid, tenzij in schrift anders overeengekomen, de inhoud van het Huurcontact bepalend.

5.2 Eventuele aanvullende afspraken of toezeggingen door of namens Gerken Hoogwerkers binden Gerken Hoogwerkers slechts indien deze afspraken of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde of hiertoe gemachtigde personen in schrift zijn bevestigd.

5.3 Gerken Hoogwerkers is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van door fabrikanten en/of importeurs verstrekte Gegevens.

5.4 Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Gerken Hoogwerkers zijn toelaatbaar, indien en voorzover deze niet in strijd zijn met door de Wederpartij vóór totstandkoming van de Overeenkomst op schrift kenbaar gemaakte essentiële vereisten en voorzover de door Gerken Hoogwerkers te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk verandert.

5.5 Slechts indien de Wederpartij aantoont dat de geleverde prestatie zodanig afwijkt van de inhoud van de Overeenkomst en/of de door Gerken Hoogwerkers verstrekte Gegevens, dat de Wederpartij in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Gerken Hoogwerkers is echter in geen geval tot betaling van enige schadevergoeding gehouden.

5.6 Gerken Hoogwerkers kan, ter nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken en/of personeel van een derde huren.

Artikel 6: Aflevering en risico

6.1 De overeengekomen leveringstermijn is een benadering en Gerken Hoogwerkers is daaraan niet gebonden. De overeengekomen leveringstermijn is, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geen fatale termijn.

6.2 Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij gerechtigd Gerken Hoogwerkers per aangetekende post een redelijke termijn voor nakoming te stellen van minstens twee dagen vanaf de datum van ontvangst.

6.3 Slechts na overschrijding van de (volgens artikel 6.1 overeengekomen fatale of volgens artikel 6.2 gestelde) termijn is de Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Gerken Hoogwerkers is echter in geen geval tot betaling van enige schadevergoeding gehouden.

6.4 Gerken Hoogwerkers kan in gedeelten leveren of wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In geval van levering in gedeelten is Gerken Hoogwerkers bevoegd de reeds geleverde zaken steeds direct te factureren.

6.5 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico hiervan overgegaan op de Wederpartij:

a) bij levering af bedrijf van Gerken Hoogwerkers: op het moment van feitelijke bezitsverschaffing;

b) bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.

6.6 De levering zal plaatsvinden uiterlijk op het door de Wederpartij gewenste tijdstip. Gerken Hoogwerkers bezorgt uitsluitend tot aan de poort c.q. ingang van het pand.

6.7 Namens de Wederpartij is voor de inontvangstneming van het gehuurde een daartoe bevoegd persoon gedurende de overeengekomen leveringsdag aanwezig. Indien Gerken Hoogwerkers bij levering niemand treft heeft zij het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.

6.8 Indien een geschil ontstaat over de vraag of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en/of in de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

Artikel 7: Huurperiode

7.1. De huurtermijn vangt aan op de datum en het tijdstip zoals overeengekomen of indien van toepassing:

a) op het tijdstip waarop het gehuurde door Gerken Hoogwerkers aan de Wederpartij wordt overhandigd; of

b) op het tijdstip waarop Gerken Hoogwerkers het gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huur eindigt feitelijk:

a) indien van toepassing: op het tijdstip waarop het gehuurde door de Wederpartij aan Gerken Hoogwerkers is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs:

b) indien van toepassing: na op schrift gestelde afmelding van het gehuurde door de Wederpartij, op de datum zoals in deze afmelding is gespecificeerd, met inachtneming van de termijn als bedoeld in artikel 7.4;

c) bij het verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Gerken Hoogwerkers aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.

7.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikel(en) worden afgemeld. Extra aan- en afvoerkosten als gevolg hiervan komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op één van de wijzen beschreven in artikel

7.4 De afmelding mag niet later worden verstuurd dan op de gewenste einddatum.

7.5 De afmelding wordt per e-mail gezonden aan de vestiging van Gerken Hoogwerkers waarmee het Huurcontract is gesloten en bevat in ieder geval de volgende informatie: gegevens van de Wederpartij, het contractnummer, een omschrijving van de op te halen zaken, de gewenste einddatum, de ophaallocatie, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon op de ophaallocatie, indien van toepassing: de vindplaats van de sleutel en het meldpunt voor chauffeur van Gerken Hoogwerkers.

Artikel 8: Retournering en risico

8.1 Na de in de afmelding vermelde einddatum, blijft de Wederpartij nog twee werkdagen verantwoordelijk voor het gehuurde en aansprakelijk voor schade/vermissing als omschreven in artikel 11.

8.2 De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de zaken, na de afmelding, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur door Gerken Hoogwerkers op de opgegeven locatie kunnen worden opgehaald.

8.3 Namens de Wederpartij is voor het afhalen een persoon aanwezig op de opgegeven locatie. Indien Gerken Hoogwerkers bij het afhalen niemand treft heeft zij het recht om het gehuurde mee te nemen.

8.4 Indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde al dan niet in het overeengekomen aantal en/of in de overeengekomen staat is achtergelaten, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

8.5 Het gehuurde dient, indien van toepassing, gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan, bij gebreke waarvan de Wederpartij een forfaitaire boete van EUR 150 verbeurt. De emballage die bij de gehuurde zaken hoort blijft bij de Wederpartij ten behoeve van de kwaliteit.

8.6 Het gehuurde wordt na retourneming ter bedrijf van Gerken Hoogwerkers of ter bedrijf van de derdeverhuurder gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie van Gerken Hoogwerkers of de expeditie van de derdeverhuurder is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, maakt zij dit bij het aangaan van de Overeenkomst kenbaar. Als vervuiling/verontreiniging of onjuiste verpakking is vastgesteld, zonder dat de Wederpartij daarbij aanwezig was, is de controle door Gerken Hoogwerkers of de derdeverhuur bindend en zullen de kosten van herstel voor rekening van de Wederpartij komen.

Artikel 9: Verplichtingen van de Wederpartij

9.1 De Wederpartij en diens personeel en/of andere personen die in diens opdracht en/of onder diens verantwoordelijkheid het gehuurde bedienen zijn bekend met de gebruikersinstructies en/of handleidingen en handelen volgens dezen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s en certificaten. Vorenstaande geldt op straffe van verval van verzekeringsdekking.

9.2 Na het verstrijken van de huurtermijn heeft de Wederpartij een teruggaveplicht.

9.3 Indien het gehuurde niet op de datum van het verstrijken van de huurtermijn wordt geretourneerd c.q. afgemeld, dan wel het gestelde in artikel 11.2 zich voordoet, wordt aan de Wederpartij de mogelijkheid geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt, of op het tijdstip als omschreven in artikel 7.2 onder C, dan wel artikel 11.3. Indien de Wederpartij het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de Dagwaarde van het gehuurde aan Gerken Hoogwerkers verschuldigd.

9.4 De Wederpartij retourneert het gehuurde bij de vestiging van Gerken Hoogwerkers alwaar de Overeenkomst werd opgemaakt. Met toestemming van en eventueel tegen betaling van een vergoeding aan Gerken Hoogwerkers kan het gehuurde bij een andere vestiging geretourneerd worden.

9.5 De Wederpartij dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) te retourneren in de staat waarin zij het gehuurde heeft ontvangen. De Wederpartij dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd te retourneren. Extra arbeidstijd als gevolg van niet/onvoldoende sorteren of reinigen door de Wederpartij wordt in rekening gebracht.

9.6 Enige lasten, belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit gebruik van het gehuurde door de Wederpartij of derden, komen voor rekening van de Wederpartij.

9.7 De Wederpartij beschikt, indien van toepassing, over de benodigde vergunningen en goedkeuringen.

9.8 De Wederpartij zal Gerken Hoogwerkers te allen tijde toegang tot het gehuurde verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde afwijzen en Gerken Hoogwerkers hiervoor vrijwaren. Onderverhuur en beschikbaarstelling is slechts toegestaan na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Gerken Hoogwerkers, op straffe van verval van verzekeringsdekking in geval van schade of vermissing ten tijde van de onderverhuur of beschikbaarstelling.

9.9 De Wederpartij verbindt zich hierbij om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen en vastketenen van het gehuurde.

9.10 De Wederpartij verricht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde. Indien bij de Wederpartij de vereiste deskundigheid ontbreekt wordt het dagelijks onderhoud verricht door Gerken Hoogwerkers voor rekening van de Wederpartij. Het door de Wederpartij zelf (laten) verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen komen bij verhuur van een dermate lange termijn dat onderhoud door Gerken Hoogwerkers aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Gerken Hoogwerkers plaatsvindt.

9.11 Bedienend personeel van Gerken Hoogwerkers werkt gedurende de huurperiode onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Gerken Hoogwerkers en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.

Artikel 10: Prijzen

10.1 De dagprijzen zijn gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van maximaal 168 uur en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffing, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.

10.2 De weekendprijs (vrijdag t/m maandag) is gebaseerd op huur/gebruik van maximaal 72 uur (zondag wordt niet berekend).

10.3 De dagprijs en weekprijs van machines met een urenteller zijn in afwijking van art. 9.1 en 9.2 gebaseerd op respectievelijk acht draaiuren en 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag.

10.4 Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.

10.5 De prijzen in de catalogus zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van deze catalogus geldende omstandigheden en binden Gerken Hoogwerkers slechts voor een periode van 30 dagen na de datum van uitgifte van de catalogus. Hierna hebben de genoemde prijzen te gelden als richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle vorige aanbiedingen.

10.6 Gerken Hoogwerkers behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen in het geval van wijziging van de factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

Artikel 11: Schade en verlies

11.1 Schade aan het gehuurde veroorzaakt gedurende de huurperiode dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan daarvan, aan Gerken Hoogwerkers te worden gemeld.

11.2 In geval van diefstal of vermissing van het gehuurde maakt de Wederpartij hiervan binnen binnen 24 uur na ontdekking een melding bij Gerken Hoogwerkers en doet van de diefstal aangifte bij een politiebureau. De Wederpartij overlegt een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Gerken Hoogwerkers.

11.3 In afwijking van het in artikel 7.2 gestelde geldt voor ontvreemde zaken de datum waarop de zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd (zoals opgenomen in het proces-verbaal van aangifte) als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde Overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd op één van de wijzen als beschreven in artikel 7.2.

11.4 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Gerken Hoogwerkers te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

11.5 Bij diefstal of (economische) total loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Gerken Hoogwerkers te vergoeden tegen de Dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is komen de reparatiekosten voor rekening van de Wederpartij, evenals kosten voor herstel van schade aan of diefstal van onderdelen of toebehoren van het gehuurde. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Gerken Hoogwerkers geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend expertisekosten en omzet- en/of winstderving).

11.6 Voor vermiste zaken waarvan door Gerken Hoogwerkers reeds de Dagwaarde aan de wederpartij is doorberekend en die later alsnog door de Wederpartij worden geretourneerd is de Wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door Gerken Hoogwerkers in mindering gebracht op de aan de Wederpartij te retourneren vergoeding van de Dagwaarde.

11.7 De door of in opdracht van Gerken Hoogwerkers gemaakte kosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komen voor rekening van de Wederpartij. De Wederpartij verklaart zich ermee akkoord dat een expertise op haar kosten wordt uitgevoerd door een door Gerken Hoogwerkers aangewezen expertisebureau dan wel dat een expertise wordt uitgevoerd door Gerken Hoogwerkers.

11.8 De Wederpartij is aansprakelijk voor de schade van Gerken Hoogwerkers, ongeacht of zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.

11.9 Gerken Hoogwerkers verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de Wederpartij, die Gerken Hoogwerkers dient te vrijwaren, komt evenwel:

  • schade aan derden die door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking geldt;
  • het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;
  • schade aan bovengrondse en/of ondergrondse leidingen of kabels en/of de daardoor veroorzaakte gevolgschade;
  • boetes, bekeuringen en/of kosten voor Gerken Hoogwerkers, die voortvloeien uit het door de Wederpartij (of diens personeel/hulppersonen/andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig) werkmateriaal; en
  • schade die onder de wettelijk toegestane uitsluitingen valt.

Artikel 12: Vervoer

12.1 De Wederpartij draagt gedurende huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De Wederpartij is verplicht het gehuurde zodanig te verpakken en te laden dat er tijdens het transport geen schade kan ontstaan.

12.2 Indien op verzoek van de Wederpartij bij het laden, lossen, aan- of afkoppelen gebruik wordt gemaakt van de diensten van werknemers van Gerken Hoogwerkers, geschiedt dit voor risico van de Wederpartij.

12.3 Tenzij in schrift anders overeengekomen dient de Wederpartij, indien van toepassing, bij het afleveren en ophalen van het gehuurde door Gerken Hoogwerkers medewerking te verlenen.

Artikel 13: Schade en Gebreken

13.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op Gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst ondertekenen en eventuele Gebreken daarop. De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zo ver op voormelde documenten niet anders is vermeld.

13.2 Klachten met betrekking tot Gebreken aan het gehuurde welke tijdens de in artikel 13.1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering in schrift aan Gerken Hoogwerkers te worden gemeld.

13.3 Gebreken welke tijdens de in artikel 13.1 genoemde inspectie niet zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan in schrift aan Gerken Hoogwerkers te worden gemeld.

13.4 In geval van schade, als bedoeld in artikel 13.1, dient de Wederpartij dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan Gerken Hoogwerkers in schrift te melden. Hierbij wordt tevens de vermoedelijke schadehoogte aangegeven en aan Gerken Hoogwerkers de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn een (contra-)expertise te laten uitvoeren. De redelijke termijn bedraagt ten minste twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door Gerken Hoogwerkers.

13.5 Elke vordering van een Wederpartij op Gerken Hoogwerkers met betrekking tot schade als bedoeld in artikel 13.1, vervalt indien:

a) de schade en/of de Gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Gerken Hoogwerkers ter kennis zijn gebracht;

b) de Wederpartij geen of onvoldoende medewerking aan Gerken Hoogwerkers verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c) de Wederpartij de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder ongeschikte omstandigheden;

d) de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Gerken Hoogwerkers aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren;

e) de zaak na ontdekking van de Gebreken als bedoeld in artikel 13.2 in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking als bedoeld in artikel 13.3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet;

f) aan Gerken Hoogwerkers geen mogelijkheid tot (contra-)expertise is geboden, zoals bedoeld in artikel 13.4

Artikel 14: Aansprakelijkheid Gerken Hoogwerkers

14.1 De aansprakelijkheid van Gerken Hoogwerkers is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan zaken van en personen in dienst van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan het gehuurde of door opzet of grove schuld van Gerken Hoogwerkers. Tevens is de aansprakelijkheid van Gerken Hoogwerkers beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade (waaronder huur/koop van een vervangende zaak, omzet- en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 De aansprakelijkheid van Gerken Hoogwerkers kan niet het Orderbedrag (met een maximum van het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur van vier weken) overschrijden, tenzij en voor zo ver op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.

14.3 De Wederpartij vrijwaart Gerken Hoogwerkers voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met het gehuurde.

14.4 Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van een periode van één jaar vanaf de schadedatum.

Artikel 15: Betaling

15.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, of op de factuur anders vermeld, dient, in geval van facturatie, het Orderbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, zonder enig recht op korting of verrekening. Bij verhuur gedurende een termijn van minimaal vier weken, wordt de huur per vier weken aan Gerken Hoogwerkers vooruitbetaald. De termijn voor bezwaar tegen een factuur verstrijkt na verloop van tien dagen na factuurdatum. Zonder Schriftelijke toestemming van Gerken Hoogwerkers is de Wederpartij niet bevoegd tot verrekening dan wel opschorting van de nakoming van de op haar rustende betalingsverplichting.

15.2 Alle betalingen dienen te geschieden ter bedrijf van Gerken Hoogwerkers of op een door haar aan te wijzen rekening.

15.3 Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft is de Wederpartij zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim. Alsdan verbeurt de Wederpartij, vanaf de Vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 10% per jaar, berekend over het niet-betaalde bedrag. Deze rente is onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling, opeisbaar. De met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de Wederpartij.

15.4 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de Wederpartij meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, eerst in mindering op de oudste factuur.

15.5 Gerken Hoogwerkers heeft, indien de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op:

a) opschorting van de uitvoering van die Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld;

b) gehele of gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die Overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat Gerken Hoogwerkers tot enige schadevergoeding is gehouden; en

c) vergoeding van de door Gerken Hoogwerkers geleden schade.

15.6 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van een Wederpartij, is Gerken Hoogwerkers bevoegd de Overeenkomst(en) met die Wederpartij te ontbinden, tenzij Gerken Hoogwerkers de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel van) (een) betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dit geval is Gerken Hoogwerkers, zonder ingebrekestelling, gerechtigd de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de Gerken Hoogwerkers verder toekomende rechten.

15.7 In elk van de in artikelen 15.6 en 15.7 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Gerken Hoogwerkers op de Wederpartij direct opeisbaar. De Wederpartij is gehouden tot onmiddellijke teruggave van het gehuurde. Gerken Hoogwerkers heeft het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te betreden, teneinde het gehuurde in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Gerken Hoogwerkers geleden schade komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16: Reserveren en annuleren

16.1 Voor verhuur beschikbare zaken kunnen vooraf bij Gerken Hoogwerkers worden gereserveerd. Bij het sluiten van de Overeenkomst worden het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft bepaald. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks de huurprijs voor de volledige huurperiode verschuldigd.

16.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór aanvang van de huurperiode, Schriftelijk annuleren. De Wederpartij is in dat geval gehouden tot betaling van een bedrag van:

  • 60% van het netto Orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de Wederpartij ter beschikking zouden worden gesteld;
  • 70% van het netto Orderbedrag bij annulering tussen de 29ste en 10e dag vóór voornoemd tijdstip; of

80% van het netto Orderbedrag bij annulering na de 10e dag vóór voornoemd tijdstip.

Artikel 17: Niet-toerekenbare tekortkoming

17.1 Indien Gerken Hoogwerkers als gevolg van overmacht enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.

17.2 Gerken Hoogwerkers is niet tot enige schadevergoeding jegens de Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

17.3 Onder overmacht dient mede te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Gerken Hoogwerkers die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gerken Hoogwerkers kan worden gevergd. Hieronder wordt onder andere verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Gerken Hoogwerkers, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

Artikel 18: Eigendom en zekerheid

18.1 Het gehuurde is en blijft eigendom van Gerken Hoogwerkers, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij tracht zich het gehuurde toe te eigenen kwalificeert dat als verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de Wederpartij blijft.

18.2 De Wederpartij is, behoudens Schriftelijke toestemming van Gerken Hoogwerkers, niet gerechtigd het gehuurde te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.

18.3 De Wederpartij zal Gerken Hoogwerkers onmiddellijk informeren van enig beslag op het gehuurde of indien anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel) van het gehuurde. Indien de Wederpartij kennis heeft van een (mogelijk) toekomstig beslag op het gehuurde, informeert zij Gerken Hoogwerkers onverwijld. De Wederpartij zal Gerken Hoogwerkers op eerste verzoek mededelen waar het gehuurde zich bevindt.

18.4 Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder en/of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms)rechten van Gerken Hoogwerkers.

18.5 Indien er goede grond bestaat om te verwachten dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Gerken Hoogwerkers terstond genoegzame en in de door Gerken Hoogwerkers gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de Wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Gerken Hoogwerkers gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

18.6 Indien de Wederpartij aan het verzoek, als bedoeld in artikel 18.5, niet binnen acht dagen na een daartoe strekkende Schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 15.8 van overeenkomstige toepassing.

18.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de Wederpartij per Overeenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Wederpartij de Overeenkomt wenst te verlengen, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.

18.8 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Gerken Hoogwerkers de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Gerken Hoogwerkers op schadevergoeding.

18.9 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Gerken Hoogwerkers het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen te verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom wordt geretourneerd indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19: Verzekering

19.1 Conform artikel 11 is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan en verdwijning van het gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft.

19.2 Indien de Wederpartij een eigen verzekering wenst af te sluiten voor het gehuurde, dan is Gerken Hoogwerkers uitdrukkelijk gerechtigd om van de Wederpartij te verlangen dat zij Gerken Hoogwerkers als uitkeringsgerechtigde opneemt, oftewel een dekkingsbevestiging overlegt. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.

19.3 In geval er bij een CAR-verzekering van de Wederpartij sprake is van een toelatingsregeling, dan verklaart de Wederpartij bij voorbaat dat Gerken Hoogwerkers als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20: Slotbepalingen; toepasselijk recht en forumkeuze

20.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van Overeenkomsten, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Gerken Hoogwerkers en de Wederpartij zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

20.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Gerken Hoogwerkers gesloten Overeenkomst, zullen naar keuze van Gerken Hoogwerkers worden berecht door de rechtbank Limburg onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

20.3 Gerken Hoogwerkers behoudt zich het recht voor de Wederpartij te dagvaarden voor de rechter van de woonplaats of statutaire zetel van de Wederpartij.

Concept van 01.12.2020